REGULAMIN

AKCEPTACJA REGULAMINU i OŚWIADCZEŃ, NASTĘPUJE POPRZEZ REJESTRACJĘ W SYSTEMIE SPORT BM 

OGÓLNE

1.Klub Piłkarski KP Jantarek, zwany dalej Klubem, jest organizatorem szkolenia w zakresie piłki nożnej i cheerleadingu uczestniczy we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez właściwe związki sportowe oraz podejmuje działania dla zapewnienia wychowania, rozwoju psychofizycznego i doskonalenia sprawności fizycznej dzieci i młodzieży.


1.2 . Celem szkolenia jest:

Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci z Powiatu Puckiego

- Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży

- Organizowanie turniejów i wydarzeń sportowych 

- Promowanie zdrowego i sportowego stylu życia 

- Prowadzenie zajęć sportowych dla osób pełnoletnich 

- Propagowanie wszelkich form aktywności fizycznej, które wpływają na poprawę kondycji fizycznej i psychicznej członków  

 - Organizacji form pozalekcyjnych                                                                                                                                           

- Organizacja działania społecznych i wydarzeń sportowo-kulturalnych                                                                                    

- Organizacja działań dążących do integracji społecznej i rozwoju lokalnej społeczności

- Utrzymanie własnych obiektów sportowych i placówek usługowych związanych z działalnością sportową.

- Utrzymanie miejsc do prowadzenia organizacji

1.3 . Treningi odbywają się w grupach, podzielonych pod względem umiejętności oraz wieku.

1.4. Klub zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wizerunku zawodnika do celów marketingowych i informacyjnych, pod warunkiem, że wizerunek został utrwalony w związku z zajęciami w Klubie. Klub zastrzega sobie prawo do umieszczania informacji o zawodniku oraz jego osiągnięciach sportowych zdobytych w związku z działalnością prowadzoną przez Klub w internecie, artykułach prasowych, folderach Klubu.

OBOWIĄZKI ZAWODNIKA

 

2 Akceptacja regulaminu i rejestracja w systemie SportBM jest jednoznaczna z dołączeniem w poczet członków wspierających na podstawie statutu klubu

 tzn.

Członkowie wspierający mają prawo do: 

  1. Uczestniczenia bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zebraniach Członków Klubu, 
  2. Zgłaszania wniosków i propozycji wobec władz Klubu, 
  3. Korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

Członkami uczestnikami mogą zostać zawodnicy i osoby fizyczne, które wniosły do Zarządu Klubu pisemną deklarację o przestrzeganiu statutu i zostały przyjęte na członka uczestnika przez Zarząd Klubu. Uczestnikom przysługują wszystkie prawa i obowiązki członków zwyczajnych Klubu, za wyjątkiem głosu stanowiącego oraz czynnego i biernego prawa wyborczego na Walnych Zgromadzeniach Klubu.

 

2.1 Każdy zawodnik powinien identyfikować się z Klubem . Dbać o jego dobry wizerunek podczas treningów, zawodów sportowych, jak również w życiu codziennym.

2.2. Każdy zawodnik powinien godnie reprezentować Klub, wykazywać wysoką kulturę osobistą, a także przestrzegać zasad Fair Play oraz dobrego wychowania.

2.3 Każdy zawodnik powinien odnosić się do wszystkich członków Klubu, drużyny, sztabu trenerskiego, wszystkich ludzi związanych i niezwiązanych z Klubem, przeciwników, kibiców oraz sędziów z należytym szacunkiem.

2.4 Każdy zawodnik powinien przychodzić na trening punktualnie, być przebrany w odpowiedni strój sportowy. Spóźnienia i nieobecności powinny być zgłaszane z odpowiednim wyprzedzeniem.

2.5. Każdy zawodnik powinien w czasie zajęć zachowywać się jak przystało na prawdziwego zawodnika, słuchać i wykonywać polecenia trenera, szanować go oraz swoich kolegów, pomagać im.

2.5. Wszyscy zawodnicy powinni dbać o sprzęt i obiekt klubowy.

2.6. Każdy zawodnik powinien uzyskiwać jak najlepsze wyniki w nauce z wszystkich przedmiotów, a także zachowania. W przypadku słabych postępów w nauce, braku promocji do następnej klasy trener w porozumieniu z rodzicami może odsunąć zawodnika od uczestnictwa w meczach, zawodach  oraz treningach, aż do momentu zadowalającej poprawy.

UDZIAŁ W ZAJĘCIACH I ZAWODACH

3 Zawodnik zobowiązany jest do systematycznego uczestnictwa we wszystkich zajęciach i zawodach organizowanych przez Klub. Powinien charakteryzować się punktualnością, zdyscyplinowaniem, obowiązkowością, kulturą osobistą, aktywnym udziałem w zajęciach w celu podnoszenia swoich umiejętności sportowych, przestrzegać higieny osobistej oraz prowadzić zdrowy tryb życia.

3.1. Udział w wyznaczonych zajęciach i zawodach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników wytypowanych przez Trenerów Głównych. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub zawodach lub też spóźni się na nie, ma obowiązek poinformować o tym swojego trenera z wyprzedzeniem.

3.2. Trening zaczyna się w szatni, jeśli inaczej nie zaleci trener prowadzący. Na minimum 10 minut przed treningiem zawodnik jest przygotowany do zajęć - po przebraniu się w strój treningowy jest gotowy do wysłuchania zadań i poleceń dotyczących zajęć.

3.3. Zawodnik zobowiązany jest do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonywania. W przypadku nie przestrzegania zasad trener może: wyprosić zawodnika z treningu, zawiesić zawodnika na określony czas.

3.4 Zawodnik zobowiązany jest do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych, które po każdych zajęciach jest zobowiązany zwrócić zgodnie z zaleceniami trenera.

3.5 Zawodnik zobowiązuje się do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego oraz reprezentacyjnego zatwierdzonego przez Zarząd Klubu.

3.6 Zawodnik powołany na zawody sportowe pojawia się ubrany w sprzęt reprezentacyjny albo zgodnie z wytycznymi trenera.

3.7 Zawodnik ma obowiązek posiadać na zajęciach piłki nożnej - ochraniacze oraz  wodę, pozostałych wodę. Zakaz stosowania napoi słodzonych podczas treningów.

3.8 Zawodnik ma kategoryczny zakaz trenowania, grania, brania udziału w testach, meczach kontrolnych w innym Klubie piłkarskim. Wszelka aktywność sportowa (Kadra Polski, Kadra MZPN, zawody szkolne, zajęcia sportowe pozalekcyjne, obozy sportowe) powinna być konsultowana ZAWSZE z trenerem prowadzącym.

TRENERZY

5 Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację działań całego zespołu jak również za jego prawidłowe funkcjonowanie na boisku oraz poza nim.

FINANSE

7 Opłaty/ Składki Członkowskie które są wnoszone przez rodziców lub opiekunów prawnych pomagają w finansowaniu Stowarzyszenia i są przeznaczane na realizację programu szkolenia oraz celów statutowych.

Wprowadza się następujące zasady określające wysokość opłat i sposób ich regulowania:

7.1 Wysokość miesięcznej opłaty zawodniczej ustala Zarząd Stowarzyszenia

7.2 Miesięczne opłaty zawodnicze powinny być uiszczane z góry, w terminie do 15-tego dnia danego miesiąca przez system SPORT BM

7.3 W przypadku braku możliwości wniesienia opłaty zawodniczej rodzic lub opiekun prawny winien złożyć u trenera wyjaśnienie

7.4. Klub nie zwraca opłaty za kilkudniowe nieobecności zawodnika na treningu. W przypadku absencji na zajęciach w wyniku choroby lub kontuzji dłuższej niż dwa tygodnie wysokość opłaty należy uzgodnić z z Klubem

7.5. W przypadku rezygnacji ze szkolenia, nie zakwalifikowania do szkolenia lub wykreślenia z listy zawodników przez Zarząd Stowarzyszenia, opłata zawodnicza wniesiona za dany miesiąc nie podlega zwrotowi.

7.6 Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, bez względu na ewentualne przerwy w prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym. Przy czym klub może ustanowić składke postojową w okresie wakacji. 

7.7 Składka członkowska

PIŁKA NOŻNA-

Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie, przez okres 12 miesięcy w roku, bez względu na ewentualne przerwy w prowadzeniu zajęć w okresie wakacyjnym. Klub może ustanowić składkę postojową dla części zawodników.

CHEERLEADING SPORTOWY- 

 Opłata zawodnicza jest płatna miesięcznie przez okres 11 miesięcy ( oddział Władysławowo) przez 10 miesięcy ( oddział Żelistrzewo oraz Krokowa)

ROK SZKOLENIOWY dzielimy na dwa semestry

SEMESTR I- wrzesień- luty

SEMESTR II- marzec- lipiec ( marzec- czerwiec- Żelistrzewo oraz Krokowa)

7.8  W szczególnych przypadkach, każdorazowo na wniosek rodzica lub opiekuna Zarząd Stowarzyszenia może zwolnić zawodnika z opłat lub obniżyć składkę członkowską zawodnika. 

                                                                                                               PRZERWY

CHEERLEADING SPORTOWY

Obowiązują  przerwy: tygodniowa w okresie ferii  oraz ustawowe Święta w tych okresach nie obowiązuje niższa składka. Jednocześnie Klub nie podwyższa składki w przypadku dodatkowych eventów, turniejów, występów.

Miesiąc sierpień jest uznawany za przerwę wakacyjną w tym czasie obowiązuje składka postojowa - oddział Władysławowo

Miesiąc lipiec, sierpień uznawany jest za przerwę wakacyjną

PIŁKA NOŻNA

Obowiązują  przerwy: tygodniowa w okresie ferii  oraz ustawowe Święta w tych okresach nie obowiązuje niższa składka. Jednocześnie Klub nie podwyższa składki w przypadku dodatkowych eventów, turniejów, występów.

Przerwa treningowa w okresie wakacyjnym jest ustalana indywidualnie dla poszczególnych roczników.

USTALENIA KOŃCOWE

8 W przypadku czasowego lub definitywnego zakończenia współpracy z zawodnikiem (rodzicami/opiekunami prawnymi) jest on zobowiązany do uregulowania zaległości finansowych wobec Klubu, zwrotu wszelkiego wypożyczonego sprzętu oraz wydanych mu dokumentów. Naruszenie tego obowiązku stanowi podstawę do dochodzenia roszczeń finansowych lub nie wydania zgody na transfer do innego Klubu.

8.1 Powyższe punkty regulaminu są nieodłącznym elementem szkolenia i budowania prawidłowej postawy zawodnika. Ich naruszanie jest podstawa do przeprowadzenia rozmowy dyscyplinującej, czasowego zawieszenia, a w razie uporczywego łamania do zakończenia współpracy z zawodnikiem.

8.2. Wszelkie sporne sprawy rozpatrywane są przez Zarząd Klubu indywidualnie. Zarząd Klubu zastrzega sobie autonomię w podejmowaniu decyzji w stosunku do zaistniałej sytuacji.

8.3. Wszelkie zmiany dokonywane w regulaminie, będą przekazywane drogą mailową oraz komunikat w SPORT BM, niezgłoszenie sprzeciwu do zmian w regulaminie jest jednoznaczne z jego dalsza akceptacją.